*_વિજ્ઞાન ચેતના_* નો 28મો (ઓક્ટોબર_૨૦૨૦) અંક.
28th issue (October_2020) of *_VIGYAN CHETNA_*.
Link : https://drive.google.com/file/d/1tSXIdh7Gg9FMFAn1gnL1lHFU3keV9olx/view?usp=sharing